18 maart 2020

Coronavirus COVID-19 update 

Hierover hebben wij maandag en dinsdag nauw overleg gehad met het ministerie. Vandaag hebben wij van het ministerie uitsluitsel gekregen. Deze reactie staat in onderstaand kader integraal opgenomen.

“Maandag ontvingen de ministeries van JenV en SZW vragen of bewindvoerders, curatoren en mentoren vallen onder de lijst van vitale beroepen zoals deze zondag is gepubliceerd.

 

Veel beroepsgroepen hebben gevraagd of zij onder de lijst vallen dan wel om op de lijst te worden opgenomen. Deze vragen worden met terughoudendheid beoordeeld.

 

Op deze webpagina is de huidige lijst te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

Op deze webpagina staat op dit moment verder onder meer het volgende:

 

“Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvang, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op de kinderopvang.”

 

“Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.”

 

“Er is bewust voor gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen, omdat de opvangfunctie van scholen beperkt moet blijven. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten.”

 

Bewindvoerders, curatoren en mentoren worden niet als zodanig genoemd in de lijst.

Op voornoemde webpagina wordt vermeld dat: “Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van [deze] cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op de kinderopvang.”

Dit betekent dat voor zover een bewindvoerder, curator of mentor een onmisbare functie uitoefent ten behoeve van een van de beroepsgroepen die op de lijst zijn opgenomen diegene een beroep kan doen op de kinderopvang, onder de hierboven genoemde voorwaarden. Dit moet per geval worden beoordeeld.

  

Wij realiseren ons dat er ook van bewindvoerders, curatoren en mentoren veel wordt gevergd deze periode. Net als anders geldt: aarzel niet ons te benaderen als u vragen heeft.

 

Wij wensen u en de leden van uw organisaties gezondheid en sterkte.”

Met deze reactie van het ministerie verandert er niets aan ons bericht en advies van dinsdag. Het advies is dus nog steeds om aan de kinderopvanginstelling of school uit te leggen wat het urgente karakter van je werk is. Ervaar je problemen doordat de kinderopvanginstelling of school geen opvang wil verstrekken waardoor je toch je werk niet kunt doen, vragen we je dit aan ons door te geven. Wij zullen dit vervolgens opnemen met het ministerie.

Ontwikkelingen

In ons Nieuwsbericht van maandag schreven wij dat wij begrijpen dat jullie cliënten geholpen moeten worden, maar ook om jezelf en je medewerkers in acht te nemen. Vermijd zoveel als mogelijk direct contact met cliënten en andere mensen in de omgeving van je cliënt zoals bijvoorbeeld cliëntbegeleiders. Handel zaken zoveel als mogelijk digitaal of telefonisch af. Van sommige leden die meerdere medewerkers in dienst hebben, begrijpen wij dat zij de helft van het personeel op kantoor laten werken en de andere helft thuis. Wanneer je dat zo kunt inrichten, verklein je daarmee de risico’s.

Van de leden die wij gesproken hebben, begrijpen wij dat zij op deze manier werken. Iedereen doet binnen de mogelijkheden zijn of haar uiterste best om cliënten zo goed mogelijk van dienst te blijven. Cliënten te woord staan, mails beantwoorden, betalingen doen en leefgeld uitbetalen natuurlijk. Cruciaal voor cliënten.

Wij hebben nog geen signalen ontvangen dat leden wegens ziekte niet meer in staat zijn om hun werk gedeeltelijk of geheel niet meer te kunnen doen. Wij hopen uiteraard dat dit ook niet gaat gebeuren. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn. Organiseer en bewaak binnen en buiten je organisatie dat achtervang zo goed mogelijk is ingeregeld. Wij begrijpen van leden dat sommige rechtbanken de harde eis stellen dat de R&V met alle cliënten persoonlijk (face-to-face) besproken moet worden. Wij kunnen er niet voor in staan, maar wij gaan er van uit dat in deze bijzondere situatie de rechtbank er begrip voor zal hebben dat je deze gesprekken nu bijvoorbeeld telefonisch doet.

Rechtspraak

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden. Lees het hele bericht van de rechtspraak verder op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/laatste-informatie-mbt-uitbraak-coronavirus.aspx

Vragen

Heb je vragen of andere zaken die je met ons wilt delen, laat het ons weten via info@bpbi.nl

Wij wensen jullie veel sterkte en het allerbeste in deze bijzondere tijd.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur, Gert Boeve (voorzitter) en Harold de Graaf (directeur)