22 april 2020

Nieuwsbericht Adviesrecht gemeenten

In het regeerakkoord is opgenomen dat er een Adviesrecht gemeenten komt. In aanloop daartoe heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (Rechtsbescherming) ondersteunt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een internetconsultatie en een aantal stakeholderbijeenkomsten georganiseerd waar BPBI actief de belangen van leden en cliënten heeft ingebracht.

Wetsvoorstel

Op 1 april is het wetsvoorstel Adviesrecht gemeenten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel regelt twee zaken:

  1. Adviesrecht gemeenten. Het wetsvoorstel regelt dat gemeenten drie maanden nadat schuldenbewind is ingesteld de rechter mogen adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning. Het wetsvoorstel stelt gemeenten zo in staat hun regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen en draagt bij aan de samenwerking tussen rechtbanken, gemeenten en bewindvoerders.
  2. Schuldenbewind voor bepaalde tijd. Verder regelt het wetsvoorstel dat schuldenbewind alleen nog voor bepaalde tijd kan worden ingesteld. Op dit moment mag dat ook voor onbepaalde tijd, maar zo’n bewind duurt vaak lang. Het wetsvoorstel beoogt eraan bij te dragen dat een schuldenbewind niet langer loopt dan noodzakelijk.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming zegt hierover in het persbericht op de website van de rijksoverheid:

‘Samenwerking tussen rechters, gemeenten en bewindvoerders maakt het mogelijk de meest passende hulp te vinden voor mensen met schulden. Dit wetsvoorstel stimuleert de samenwerking tussen deze partijen.’

Mooi succes

Hoogte en wijze van beloning van beschermingsbewind is geagendeerd in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel. Dit is een mooi en belangrijk succes!

Wij zijn verheugd dat de minister aangeeft beschermingsbewindvoerders voldoende gelegenheid te willen geven om in gevallen waar dat mogelijk is, de financiële zelfredzaamheid van mensen die onder beschermingsbewind staan te bevorderen. Dit vergt professionele en intensieve begeleiding en daar is nu vaak onvoldoende tijd voor doordat de huidige beloning van beschermingsbewindvoerders op onderdelen tekort schiet. Wij gaan graag op het aanbod van de minister in om dit in overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenspraak met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en met andere stakeholders verder uit te werken en vorm te geven. Zo worden beschermingsbewindvoerders beter in staat gesteld te kunnen doen wat ze het liefste doen, namelijk mensen die het nodig hebben zo goed mogelijk helpen.

Behandeling wetsvoorstel

Donderdag 23 april behandelt de Commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel. Samen met de andere brancheverenigingen is een gezamenlijke reactie ingediend. Mooi om te zien dat we hierin als sector samen optrekken. In de gezamenlijke reactie verwijzen we naar het advies van de Raad van State dat gelijktijdig met het wetsvoorstel openbaar werd.

We houden je op de hoogte over de voortgang.