Algemene Ledenvergadering

Op 7 december 2017 vindt de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering plaats.
Ook eerstejaars leden zijn hierbij natuurlijk van harte welkom!

Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen

Programma
09.30u - 10.00u: Ontvangst en ophalen badges & stemkaarten
10.00u - +/- 13.00u: Algemene Ledenvergadering
 
Agenda en vergaderstukken
De voorlopige agendastukken kunt u terugvinden op het ledengedeelte van onze website bij de 'downloads'. De definitieve agenda en bijbehorende vergaderstukken zullen u uiterlijk 30 november 2017 worden toegezonden en kunt u tevens terugvinden bij de ‘downloads’.

Machtiging
Indien u niet bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig kunt zijn, maar wel gebruik wenst te maken van uw stemrecht, is het mogelijk een medelid te machtigen. Geef dan schriftelijk de naam door van de gemachtigde persoon die uw stem zal uitbrengen tijdens de Algemene Ledenvergadering, tevens ontvangen wij dan graag een ondertekende machtiging. U kunt deze bescheiden per e-mail aan het verenigingsbureau sturen via info@bpbi.nl.

Downloads
 +  -
_________
+ Aanvullende diensten
  + Belastingaangifte software
  + Bewindvoerders softwarepakketten
  + Contactgegevens ketenpartners
  + Detacheringsbureau Brainconsultant
  + Digitaal archiveren
 
 • eDocs
 •   + Energieleveranciers
   Geen bestanden gevonden
    + Juridisch advies
    + Kantoorartikelen
    + Starters
    + Telefonie
    + Verzekeringen
    + Woningontruiming
  + Algemene documenten BPBI
  + Algemene Ledenvergadering
    + Notulen
    + Stukken 20141211
    + Stukken 20150611
    + Stukken 20151006 (buitengewoon)
    + Stukken 20151210
    + Stukken 20160602
    + Stukken 20161103
    + Stukken 20170309
    + Stukken 20170601
    + Stukken 20171207
  + Banken
    + Basisbankrekening
    + Contactgegevens banken
  + Belastingdienst
  + Bewindvoerdersdagen
  + BPBI Studieclubs
  + Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
  + Evides
  + Huisstijl BPBI
  + Jurisprudentie/ontvangen juridisch advies
    + Jurisprudentie
   
 • Ondanks levenstestament, toch bewind en mentorschap.
 •  
 • Gemeente Nijmegen moet beleid aanpassen
 •  
 • Vonnis Stoop tegen de gemeente Den Haag over toekenning van bijzondere bijstand van schuldentarief
 •  
 • Afgeschermd privéadres opgenomen in deurwaardersexploot
 •  
 • Uitspraak in hoger beroep tegen Gem. Enschede. Beoordeling noodzakelijkheid ligt bij kantonrechter niet bij gem. Afwijzing bijz. bijst. niet terecht.
 •  
 • Afwijzing op verzoek vaststellen beloning aanvangswerkzaamheden
 •  
 • Uitspraak RB Rotterdam inzake opzegging huurovereenkomst (geschil bewindvoerder/rechthebbende/verhuurder)
 •  
 • Geen voldoende gewichtige redenen voor ontslag bewindvoerder in Hoger Beroep
 •  
 • Bewindvoerder is verantwoordelijk voor verantwoording van een pgb
 •  
 • Uitspraak CrvB inzake afwijzing aanvraag bijzondere bijstand bij te hoog inkomen
 •  
 • Intakekosten niet ten laste rechthebbende bij overgang bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak inzake afwijzing vordering omdat partij bewind behoorde te kennen
 •  
 • 20161223 Uitspraak voorzieningenrechter inzake PGB en gewaarborgde hulp
 •  
 • Gewaarborgde hulp - PGB, wordt ZIN
 •  
 • Bericht RB Den Haag namens Expertgroep over hogere tarief bij saneringskrediet
 •  
 • Uitspraak RB Limburg over rechtspersoon als Gewaarborgde hulp (pt. 16)
 •  
 • Uitspraak inzake billijke vergoeding aan werknemer omdat werkgever zijn scholingsverplichting heeft verzuimd.
 •  
 • Enschede laat ten onrechte een aanvraag van bijzondere bijstand buiten behandeling. Een onderbewindstelling is voor de gemeente een gegeven. Het is niet aan de gemeente om deze beoordeling in twijfel te trekken. (2)
 •  
 • Enschede laat ten onrechte een aanvraag van bijzondere bijstand buiten behandeling. Een onderbewindstelling is voor de gemeente een gegeven. Het is niet aan de gemeente om deze beoordeling in twijfel te trekken. (3)
 •  
 • Enschede laat ten onrechte een aanvraag van bijzondere bijstand buiten behandeling. Een onderbewindstelling is voor de gemeente een gegeven. Het is niet aan de gemeente om deze beoordeling in twijfel te trekken. (1)
 •  
 • Uitspraak inzake ingangsdatum beschikking bij hoger beroep
 •  
 • Vergoeding extra werkzaamheden voor aansprakelijk stellen vorige bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak in het hanteren van de verklaring gewaarborgde hulp ten tijde van beschermingsbewind.
 •  
 • Uitspraak hoger beroep, aannemelijk maken dat post wordt ontvangen. Toekenning bijzondere bijstand gemeente Eindhoven
 •  
 • Budgetbeheerder aansprakelijk voor ontruiming
 •  
 • Uitspraak Hoger Beroep: toekenning verzoek opheffing bewind door rechthebbende
 •  
 • Uitspraak inzake doorlopende machtiging bankkosten
 •  
 • Uitspraak hoger beroep: voormalige bewindvoerder tekort is geschoten, aanspraakelijkheidsstelling
 •  
 • Uitspraak Raad van State - gemeente Emmen geen noodzaak voor MSNP, eerst beschermingsbewind
 •  
 • Uitspraak hoger beroep waarbij bewindvoerder niet wordt aangesteld omdat deze niet aan de gestelde eisen voldoet (geen lid is van de BPBI)
 •  
 • Uitspraak ontslag mentor/bewindvoerder & schadevergoeding immateriële schade
 •  
 • Uitspraak inzake schadevergoeding door tekortschieten bewindvoerder inzake bewaking beslagvrije voet
 •  
 • Verzoek tot opheffing bewind afgewezen
 •  
 • Uitspraak Raad van State
 •  
 • Uitspraak gerechtshof nalatigheid bewindvoerder
 •  
 • Bijzondere bijstand afgewezen voor kosten beheer PGB
 •  
 • Uitspraak inzake afwijzing doorberekening bankkosten aan cliënt
 •  
 • Gemeentelijke schuldhulpverlening
 •  
 • Uitspraak bewindvoerder na overlijden betrokkene niet-ontvankelijk
 •  
 • Beschikking: schadevergoeding door tekortkomen bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak: tekortkoming bewindvoerder boete CJIB
 •  
 • Rapport ombudsman: Onderzoek naar afhandeling van een compensatieverzoek aan gem. Rijswijk
 •  
 • Uitspraak: afwijzing aanvraag inschrijving curateleregister
 •  
 • Uitspraak Hoge Raad inzake vakantiegeld & beslagvrije voet
 •  
 • Uitspraak hoger beroep: aansprakelijkheid bewindvoerder door tekortschieten in taak
 •  
 • Hoger beroep inzake onderscheid beloning BPBI - niet-BPBI
 •  
 • Uitspraak ontslag bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak Hoge Raad inzake huurachterstand
 •  
 • Tussenuitspraak afwijzing bijzondere bijstand
 •  
 • Uitspraak afwijzing bijzondere bijstand
 •  
 • Ontslag wegens ernstig tekortkomen
 •  
 • Uitspraak Hoge Raad, rechten uit huurovereenkomst
 •  
 • Uitspraak hoger beroep, meeruren verkoop woning
 •  
 • Uitspraak bewindvoerder verwijtbaar tekortgeschoten
 •  
 • Uitspraak inzake nalatigheid bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak ontslag bewindvoerder, vrouw erfgename
 •  
 • Uitspraak hoger beroep machtiging schenking
 •  
 • Uitspraak doorzetten bewind Groningse Krediet Bank
 •  
 • Uitspraak basisbankrekening - ontslag curator
 •  
 • Uitspraak meeruren Groningse Kredietbank
 •  
 • Uitspraak meeruren problematisch schuldendossier
 •  
 • Uitspraak machtiging aanvraag bijzondere bijstand
 •  
 • Machtiging bewindvoerder appèlprocedure
 •  
 • Uitspraak ontslag bewindvoerder gewichtige reden
 •  
 • Uitspraak beloning beheer PGB
 •  
 • Uitspraak Bijzondere Bijstand Centrale Raad van Beroep
 •  
 • Uitspraak toekenning Bijzondere Bijstand
 •  
 • Uitspraak bepaling Beslagvrije Voet
 •   + Ontvangen juridisch advies
  + Kamer van Koophandel
  + Klachtencommissie
    + Klacht ongegrond
    + Klachten lid vs lid gegrond
    + Klachten lid vs lid ongegrond
   Geen bestanden gevonden
    + Uitspraken gegrond
  + Kwaliteitscontrole: toelating- en vervolgaudit
  + Kwaliteitscontrole: voor definiteve leden de jaarlijkse kwaliteitscontrole
    + 1. Communicatie (o.a. presentatie)
    + 2. Accountantspool (laatst bijgewerkt 17-11-2017)
   
 • ! Overzicht accountantspool 2017
 •  
 • 2control Accountants en Adviseurs
 •  
 • A3accountants
 •  
 • AAme Accountants en Belasti ngadviseurs
 •  
 • Accofis
 •  
 • Accountantskantoor Wijma
 •  
 • Adriaans Accountants
 •  
 • Assist Registeraccountants B.V. en Oosterhuis & Partners
 •  
 • Astrium Accountants
 •  
 • ATV Account’d Accountancy & Advies B.V.
 •  
 • Audit Service Brabant
 •  
 • Auren
 •  
 • Blom&Partners
 •  
 • Bol Adviseurs
 •  
 • Castelein & Basmaci Accountants Adviseurs
 •  
 • CijferMeester Accountant
 •  
 • CONTOUR Accountants
 •  
 • de Jong & Laan
 •  
 • Deijle en Veldt
 •  
 • Du ROI Accountants & Belastingadviseurs
 •  
 • Equity
 •  
 • Ernst & Young Accountants LLP
 •  
 • Flantúa accountants en adviseurs
 •  
 • G&P Accountants en Adviseurs
 •  
 • Hulleman & De Bis
 •  
 • Huub Smolenaers AA-Accountant
 •  
 • J. de Jong Accountancy en Advies V.O.F.
 •  
 • Jaap accountants
 •  
 • Jacobs Accountants
 •  
 • JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.
 •  
 • Joanknecht & Van Zelst
 •  
 • J.T.M. Mulder AA
 •  
 • Krol Wezenberg Accountants
 •  
 • M&K Hilversum B.V.
 •  
 • MTH Accountants & Adviseurs B.V.
 •  
 • NBC/Van Roemburg & Partners B.V.
 •  
 • NNO accountants en belastingadviseurs
 •  
 • NOAA Accountancy
 •  
 • OAMKB
 •  
 • OOvB adviseurs en accountants
 •  
 • Pyxis Audit B.V.
 •  
 • Quaesitor Accountants & Adviseurs
 •  
 • Ron Segers Accountants & Adviseurs
 •  
 • Rotterdam Accountancy
 •  
 • RSW accountants, belastingadviseurs & consultants
 •  
 • Rühl Haegens Molenaar
 •  
 • Ruitenburg adviseurs & accountants
 •  
 • Schoonebeek en Kieskamp Accountants & Adviseurs
 •  
 • Silvis & Vos Accountants en belastingadviseurs
 •  
 • Stielstra & Partners
 •  
 • Ten Kate Huizinga
 •  
 • Transparant Advies + Accountancy
 •  
 • Tromp Advies Accountants – Belastingadviseurs
 •  
 • Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs
 •  
 • Van den Boogaard & Smulders Accountancy
 •  
 • Van Elderen accountants
 •  
 • Van Rijen Accountant
 •  
 • Verstegen accountants en adviseurs
 •  
 • WEA Deltaland
 •  
 • Westpark accountants belastingadviseurs
 •   + 3. Uitgangsdocumentatie
    + 4. Formats
  + Ledenregister
    + Ledenregister
  + LOVCK / Expertgroep / de Rechtspraak
  + Nalatenschappen
    + Rijksvastgoedbedrijf
  + Nieuws
    + Prinsjesdag 2017
   Geen bestanden gevonden
  + Organisatie advies
  + Permanente Educatie BPBI
    + Aanvraagformulier Cursist/Lid
    + Geaccrediteerde opleidingen 2014
    + Geaccrediteerde opleidingen 2015
    + Geaccrediteerde opleidingen 2016
    + Geaccrediteerde opleidingen 2017
    + Reglement Permanente Educatie
  + Project Samen Verder
  + Rechtsvorm wijziging & consequenties lidmaatschap
    + Wijzigingen lidmaatschap
  + Regiobijeenkomsten
  + Stichting FTI - collectieve vergunning AFM
  + Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden
  + VOG
  + Zorgverzekeraars Nederland
   
  Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
  Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign