Commissies

Sommige actualiteiten binnen onze branche hebben meer aandacht nodig. Hiervoor zijn binnen de BPBI een aantal commissies opgericht. Elke commissie heeft een taak. Hieronder vindt u de verschillende commissies met hun taakomschrijving.

 Klachtencommissie
De klachtencommissie van de BPBI houdt zich bezig met het behandelen van klachten over leden. Voor het indienen van een klacht zijn er wel “spelregels’ , die staan geschreven in het klachtenreglement van onze vereniging.

In de ALV van 12 december 2013 is er besloten om een toevoeging te doen in het Klachtenreglement in artikel 4, lid 1d, het stelt dat leden in staat zijn een klacht in te dienen tegen een medelid van de branchevereniging.

De commissie bestaat uit:
-              De heer mr. J.A.R. Kelleter, voorzitter
-              Mevrouw mr. L. Deckers
-              De heer drs. M.J. Haantjes
-              De heer mr. A. van Rhijn
-              De heer mr. A. Saou
-              Mevrouw A.M. Rebers
-              Mevrouw E. Huizinga, secretaris


Commissie BTW
Onlangs is Ernst & Young gevraagd of uniformiteit binnen de branche haalbaar is. Duidelijk is geworden dat BTW-vrijstelling uitsluitend geldt voor aan zorg gerelateerde diensten. Verleen je ook buiten de instelling diensten verleend, dan is geen vrijstelling mogelijk. Met het oog op de wettelijk voorgeschreven ontvlechting van zorginstellingen en bewindvoerders, is het advies van Ernst & Young om als branche af te zien van een aanvraag voor totale vrijstelling. Het risico is dat wanneer deze aanvraag zou worden afgekeurd, de leden welke op dit moment wel een vrijstelling hebben, deze vrijstelling zouden kunnen verliezen. Van de Europese Unie heeft Nederland overigens een tik op de vingers gekregen, voor de ruimhartige houding ten aanzien van BTW. In overleg met de ALV van december 2013 is besloten de tariefdiscussie met het Departement af te wachten en op de ALV in juni 2014 vervolgstappen te bepalen. In de ALV van december 2015 is een onderzoek gepubliceerd door Less Grey, waarin pleitbare argumenten staan dat de uitleg door de Belastingdienst te beperkt is en onjuist in het licht van de toelichting door de wetgever. Het bestuur beraad zich over een strategie welke leidt tot uniformiteit in de vorm van een vrijstelling met inbegrip van compensatie voor inkoop-BTW.

Commissie kwaliteit
De commissie kwaliteit houdt zich bezig met het behouden en verbeteren van het kwaliteitsniveau van de leden van de BPBI. De Kwaliteitsverordening is daar het resultaat van.

Commissie permanente educatie
In de nieuwe wet 'curatele, bewind & mentorschap', welke op 1 januari 2014 in werking is getreden, worden eisen gesteld aan de opleiding en permanente educatie van een (beschermings)bewindvoerder. De regels en voorwaarden met betrekking tot permanente educatie voor leden van de BPBI zijn vastgelegd in het 'Reglement Permanente Educatie'.

De Commissie permanente educatie toetst of scholingsactiviteiten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het 'Reglement Permanente Educatie' en kent PE punten toe.
 
Commissie banken
De problemen met banken nemen zorgwekkende vormen aan. Het bestuur geeft aan zowel in het verleden als in het heden regelmatig overleg te hebben met de individuele banken. Het wordt de bewindvoerders steeds lastiger gemaakt hun werk uit te voeren, zeker met de eisen die vanuit de Wft worden opgelegd. Sinds december 2013 is er een commissie samen gesteld die een dubbele opdracht heeft mee gekregen:
1) Onderzoek en bespreek de problematiek welke bij ABN AMRO wordt geconstateerd gelijktijdig op hoger niveau met alle partijen aan tafel. NVvB, Ministerie Veiligheid & Justitie, Ministerie van Financiën, LOVCK en alle banken.
2) Onderzoek naar de mogelijkheden van de oprichting van een bewindvoerderbank
De commissie bestaat uit voorzitter en bestuurslid Marcel Verheijden en de leden Bram van Vegchel - Reeling, Bjoke Bergsma - Grip op de Zaken, Fenny Tjeenk Willink - Bureau Tjeenk Willink en Joyce Brandt - Bewindvoerderskantoor Kroezen.

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign